Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы саясат

«Алатау Жарық Компаниясы» АҚ-ның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы саясаты компанияның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы жалпы қағидаттарын белгілейді.

Саясат денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерін қамтитын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, халықаралық стандарттарға, сондай-ақ Қоғамның қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес әзірленді.

Саясаттың мақсаты - Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінде өндірістік жарақаттану деңгейін төмендету, сондай-ақ еңбек қызметі процесінде өліммен аяқталған жазатайым оқиғаларға жол бермеу болып табылады.

Саясаттың негізгі басымдықтары ретінде Қоғам:
1. Өндірістік қызмет нәтижелеріне қатысты қызметкердің өмірі мен денсаулығының басымдығын;
2. Өндірістік тәуекелдер деңгейін төмендету есебінен қауіпсіздік деңгейін тұрақты арттыруды;
3. Жабдықтардың, ұжымдық және жеке қорғану құралдарының заманауи түрлерін қолдану жолымен қызметкерлердің жарақаттануының және денсаулығының нашарлауы-ның алдын алуды;
4. Еңбек тәртібі мен өндіріс мәдениетінің деңгейін арттыруды;
5. Денсаулық сақтау менеджменті жүйесін үнемі жақсарту және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуді;
6. Жұмыс берушілер мен қызметкерлер өкілдері арасындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы келісілген іс-әрекеттерді анықтайды.

Қоғам өндірістік қызметке қатысушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау үшін өзінің жауапкершілігін сезінеді және Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заң талаптарына, сондай-ақ ЕҚжЕҚҚ саласындағы халықара-лық стандарттарға сәйкес келуге ұмтылады.

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» АҚ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТЫ(RUS)(ENG)
Қауіпсіздік және еңбек қорғау саласындағы "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ саясаты
Инструкция по квалификационной проверке знаний в АО АЖК
Положение о Дне охраны труда в АО АЖК
Положение о талонной системе безопасности
Положение по применению СТОП-КАРТ в АО АЖК
Порядок действий работников АЖК при нарушении посторонними лицами и организациями охранных зон электрических сетей
Правила расследования и учета инцидентов в АО АЖК
Обязательства Руководства в области охраны труда
Производственный травматизм в АЖК за 10 лет
"Алатау Жарық Компаниясы" АҚ-ның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік кеңесі туралы ереже
"Алатау Жарық Компаниясы" АҚ объектілерінде мердігерлік және қосалқы мердігерлік ұйымдардың қауіпсіз жұмысын ұйымдастыру жөніндегі Нұсқаулық
Производственный травматизм в АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 10 лет
Стандарт предприятия «Оценка рисков ПБ, ОТ, РБ, ОС»
Стандарт предприятия «Золотые правила безопасности»
Стандарт предприятия «Оценка системы управления охраны труда и защиты окружающей среды со стороны Руководства»
Стандарт предприятия «Проведение лидерского поведенческого аудита безопасности»
Стандарт предприятия «Учет и расследование происшествий»
ПРАВИЛА по управлению подрядными организациями в области безопасности и охраны труда
Еңбекті қорғауды басқару жүйесі туралы ереже
АНАЛИЗ состояния производственного травматизма в АО «АЖК» за последние 10 лет (2013-2022 годы)
2019 жылғы электрмен жабдықтау сенімділігі көрсеткіштерінің есебі
2020 жылғы электрмен жабдықтау сенімділігі көрсеткіштерінің есебі
«Самұрық-Қазына» АҚ басқарма төрағасы А.М. Саткалиевтің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі Қор тобының қызметкерлеріне жолдауы
Жұмыс берушінің қаражаты есебінен арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және басқа да жеке қорғану құралдарын беру нормалары
Охрана труда-зона ответственного каждого
«Самұрық-Қазына» АҚ басқарма төрағасы Максутов К. Б. еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі жолдауы
«Самұрық-Қазына» АҚ басқарма төрағасы Максутов К. Б. еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі жолдауы